לשכת עורכי הדין תסייע למומחים מאוכלוסיות מועדפות

משרדי הממשלה ייגבשו עם נציבות שירות המדינה תוכניות לקידום הייצוג של מועמדים ערבים ואתיופים

לשכת עורכי הדין תסייע למשרדי הממשלה בהגברת הנגישות של מועמדים מקרב אוכלוסיות מועדפות-ערבים,אתיופים ובעלי מוגבלויות, להתמחות ולעריכת דין במגזר הציבורי.

ראש לשכת עורכי הדין,עו"ד יורי גיא-רון, ומ"מ ראש הלשכה עו"ד רון גזית,נפגשו לראשונה עם מנכ"ל משרד המשפטים עו"ד משה שילה,וכן עם נציב שירות המדינב עו"ד שמואל הולנדר.בפגישה סוכם כי על פי החלטת הממשלה,לפחות 10% מעובדי המדינה יהיו מבני האוכלוסייה הערבית,הדרוזית והצ'רקסית עד סוף שנת 2012.במסגרת ההחלטה,חויבו כל אחד ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך (יחידות עצמאיות במשרד ממשלתי) לגבש בתיאום עם נציבות שירות המדינה,תוכנית העבודה לקידום ייצוגם ההולם של בני אוכלוסיות אלה,שבמסגרתה ייקבע לגבי כל משרד ממשלתי או יחידת סמך בנפרד מהי מכסת העובדים מקרב האוכלוסיות שהוא אמור לקלוט בתקופה האמורה.

בהתאם להחלטות אלה החל לפעול צוות ממשלתי,שמטרתו להסיר חסמים לקליטת בני אוכלוסייה ערבית בשירות המדינה בראשות מנכ"ל משרד המשפטים,עורך הדין שילה