יורי גיא רון – שיווק אדמות קק"ל באופן שוויוני לכל אזרחי ישראל 11.10.2007

הצעת חוק מנהל מקרקעי ישראל (תיקון – ניהול קרקעות קק"ל לטובת העם היהודי) התשס"ז -2007, שאושרה בחודש יולי האחרון בקריאה טרומית בכנסת, לפיה אדמות קק"ל יוקצו ליהודים בלבד, נדונה בשבוע שעבר בועדת הכלכלה של הכנסת, אולם הדיון בהצעה טרם הסתיים.

בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר, כי ההצעה באה ליתן תוקף חוקי להתחייבותה של המדינה, שניתנה באמנה שנכרתה ביום 28 בנובמבר 1961 בינה לבין הקרן הקיימת, לנהל את קרקעות הקרן בהתאם לתזכיר ולתקנון ההתאגדות שלה. עוד נאמר, כי התיקון לחוק נועד לאפשר למנהל מקרקעי ישראל להמשיך לנהל את מקרקעי קק"ל, המהווים כ- 13% מכלל שטח המדינה בהתאם למטרות לשמן הוקמה הקרן הקיימת ב- 1901 ליישב יהודים בארץ ישראל. כמו כן, הובהר בהצעה, כי גם פעולות חכירה, כפופות למטרות הקרן ותעשנה אך למטרות אלה, כלומר, לצורך ישוב יהודים.

לא ברור כיצד 19 חברי כנסת מצאו לנכון לחתום על הצעת החוק הזאת, ואיך קרה שההצעה עברה בקריאה טרומית. אני סבור, כי מדובר בהצעת חוק גזענית שאינה הולמת את ערכי מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. חברי הכנסת שלא השלימו עם פסיקתו החשובה של בג"צ בענין קעדאן, שאסרה על מנהל מקרקעי ישראל להפלות לא יהודים בהחכרת קרקע באמצעות הסוכנות היהודית, יזמו הצעה "עוקפת בג"צ", שיש בה להסיג את המדינה אחורה אל עבר ימים חשוכים.

מדינת ישראל, שהיא אומנם קודם לכל מדינתו של העם היהודי, אינה יכולה להפלות לרעה את המיעוטים המתקיימים בה. מדובר בהצעת החוק נוגדת את האינטרסים של המדינה, ופותחת פתח לאפליה בתחומים נוספים. מהלך חקיקתי כזה הוא מהלך מסוכן, ויש לבלום אותו עוד מראשיתו.

עמדתי זו הוצגה בפני חברי ועדת הכלכלה לקראת הדיון בהצעת החוק, וזאת בעקבות תשובת היועץ המשפטי לממשלה, שהוגשה טרם החג לבג"צ. עמדתו של היועמ"ש ניתנה במסגרת עתירה, שהוגשה על ידי אזרחים ישראלים-ערבים וארגוני זכויות, בדרישה לחייב את מנהל מקרקעי ישראל ואת קרן קיימת לישראל לשווק את קרקעותיהן באופן שוויוני לכל האזרחים הישראלים.

יש לחזק את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, שהוגשה כאמור לבג"צ, לפיה ישווקו בחודשים הקרובים הקרקעות של המנהל ושל הקק"ל ליהודים ולערבים באופן שוויוני. אולם, הדגשתי כי ראוי שהסדר זה לא יהיה רק הסדר זמני כי אם הסדר של קבע, כפי שראוי והולם את ערכיה של מדינה דמוקרטית.

לאור תשובת היועץ המשפטי לממשלה בעתירה בדבר קביעת הסדר עקרוני שיאפשר שיווק קרקעות באופן שוויוני, ולנוכח עמדת משרד המשפטים ועמדת היועצת המשפטית של הכנסת שהוצגו בדיון בועדת הכלכלה, אני סבור שאין עוד מקום להצעת חוק זו, ומן הראוי שלא לקדמה.

עו"ד יורי גיא רון